ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

OPS – Nabór na stanowisko głównej księgowej

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOPRZYWNICY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:

  1. Posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,
  5. Spełnia jeden z poniższych warunków:
  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej  6-letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Więcej informacji na BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy

http://www.ops.koprzywnica.biuletyn.net/?bip=2&cid=34&id=16

Informatyk

Poprzedni wpis

SESJA RADY MIEJSKIEJ – XXXVI

Kolejny wpis

Zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków na terenie województwa świętokrzyskiego