Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koprzywnicy działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r.,poz. 1286, z późn. zm.). W jej skład wchodzą osoby powołane przez Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica

 1. Ewa Wilk-Siwecka (Poradnia Terapii Uzależnień w Sandomierzu tel. 15 833 07 31 lub 530 566 783) – Przewodnicząca
 2. Maria Banaś – Wiceprzewodnicząca
 3. Marek Majkowski – Członek
 4. Mirosław Żyła – Członek
 5. Andrzej Strojnowski – Członek
 6. Katarzyna Mordka – Członek
 7. Agnieszka Klimkiewicz-Kwiecień – Członek

Funkcję Przewodniczącej Komisji pełni: Pani Ewa Wilk-Siwecka

Jednym z głównych zadań GKRPA jest realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. Program ten finansowany jest z budżetu gminy ze środków pochodzących z opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Do najważniejszych zadań Komisji należą:

 1. Motywowanie i kierowanie osób uzależnionych do podejmowania leczenia;
 2. Wyrażanie opinii w sprawach sfinansowania i dofinansowania przedsięwzięć w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koprzywnica;
 3. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w sprawach profilaktyki i zapobiegania nowym problemom alkoholizmu;
 4. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawanie opinii w formie postanowienia;
 5. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie gminy Baranów Sandomierski;
 6. Zmniejszanie rozmiaru aktualnie istniejących problemów alkoholowych, problemów narkomanii oraz przemocy w rodzinie poprzez wspieranie działań mających na celu promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii.

Aktualności: Obecnie GKRPA prowadzi prace przygotowawcze dotyczące  Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Koprzywnicy.  W świetlicy prowadzone będą zajęcia profilaktyczne i rozwojowe dla dzieci i młodzieży.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień:

Jeżeli Ty, bądź bliska Tobie osoba ma problem z uzależnieniem (od alkoholu, narkotyków, hazardu lub innych) i nie wiesz co zrobić, jak pomóc komuś bliskiemu lub sobie?

Przyjdź i porozmawiaj w bezpłatnym Gminnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym:

Urząd Miasta i Gminyw Koprzywnicy 
ul. 11 Listopada 88
27-660 Koprzywnica

Czynny w każdą środę od godz. 14.30-16.30 – dyżur pełni Instruktor Terapii Uzależnień Lech Gach
tel. 506 584 882

Jak to działa? 
W jakiej sytuacji mogę uruchomić procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego i jak to zrobić?

Aby daną osobę zobowiązać do leczenia odwykowego, muszą jednocześnie wystąpić przynajmniej dwie wskazane w ustawie przesłanki:

 • – rozkład życia rodzinnego,
 • – demoralizacja małoletnich,
 • – uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
 • – systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Co powinno się napisać we wniosku? (wniosek można złożyć na piśmie, drogą elektroniczną bądź w formie ustnej podczas rozmowy)

 1. Należy opisać fakty dotyczące sposobu picia tej osoby, np. co pije, ile, gdzie, z kim: „mąż codziennie wraca do domu pod wpływem alkoholu”; „od kilkunastu miesięcy widzę, że syn ukrywa alkohol w garażu, pije w samotności, w ukryciu, unika rozmów na ten temat”
 2. Należy opisać zachowanie osoby pod wpływem alkoholu, jak to picie wpływa na rodzinę, czy w domu zamieszkują dzieci, które są świadkami takich zachowań. Jeśli a osoba wydaje pieniądze na alkohol albo przez swoje picie nie podejmuje pracy lub notorycznie zostaje zwalniana z tej pracy z powodu picia, nie dokłada się do budżetu domowego, nie płaci rachunków domowych za czynsz, prąd gaz – to także możesz opisać we wniosku.
 3. Można wskazać we wniosku osoby trzecie, które będą mogły udzielić informacji gminnej komisji, ewentualnie w późniejszym czasie sądowi. Gminna Komisja nie może wezwać takich osób – ich stawiennictwo jest dobrowolne.
 4. We wniosku należy umieścić swoje dane (imię, nazwisko, adres, telefon) i złożyć wniosek w Gminie, bądź wysłać pocztą. WZÓR WNIOSKU O ZOBOWIĄZANIE DO LECZENIA MOŻNA POBRAĆ TUTAJ

Co dalej?

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w odpowiedzi na złożony wniosek może wezwać do stawiennictwa osobę podaną we wniosku lub także samego wnioskodawcę w celu przeprowadzenia rozmowy i ustalenia dalszych kroków.

W dalszym ciągu z osobą, która ma problem z piciem alkoholu przeprowadzana jest rozmowa motywująca do odbycia spotkania w Poradni Uzależnień w celu konsultacji ze specjalistą i diagnozy w kierunku uzależnienia.

Jakie są poszczególne etapy procedury?

Zobowiązanie do leczenia odwykowego jest uregulowane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w art. 24-35, i choć schemat postępowania nie jest tam przedstawiony, to na podstawie opisu zadań procedury można się pokusić, w pewnym uproszczeniu, o pokazanie jej poszczególnych etapów w następujący sposób:

 • Wszczęcie procedury (do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpływa zawiadomienie albo gminna komisja rozpoczyna procedurę z własnej inicjatywy)
  • Rozmowa z wnioskodawcą i zbieranie materiałów dowodowych, które mają uzasadnić, czy zachodzą przesłanki wskazane w ustawie, jako wymagane do skierowania sprawy do sądu, np. rozkład życia rodzinnego)
  • Rozmowa z osobą zobowiązaną (jeśli się zgłosi)
  • Skierowanie na badanie przez biegłych i włączenie opinii  biegłych do dokumentacji (jeśli badanie zostanie zrealizowane). Niektóre gminne komisje po otrzymaniu opinii biegłych, która potwierdza uzależnienie, ponownie zapraszają osobę zobowiązaną na spotkanie z komisją.
  • Wniosek do sądu (jeśli osoba zobowiązana, mimo stwierdzenia u niej przez biegłych uzależnienia, nie wyraża zgody na dobrowolne leczenie lub jeśli do badania nie doszło, ale z materiału dowodowego wynika, że możemy mieć do czynienia z osobą uzależnioną i dodatkowo mamy uzasadnienie dla przynajmniej jednej z czterech przesłanek społecznych wskazanych w ustawie)
  • Rozprawa sądowa i postanowienie sądu.
  • Środki odwoławcze (gminnej komisji przysługuje prawo do wniesienia apelacji do sądu drugiej instancji – sądu okręgowego).

PLIKI DO POBRANIA:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

 • czynną całą dobę infolinię 800 120 002 w tym:
  • dyżur w języku angielskim (poniedziałki w godzinach 18-22)
  • dyżur w języku rosyjskim (wtorki w godzinach 18-22)
  • dyżur prawny (środy w godzinach 18-22)
 • telefoniczne dyżury prawników 22 6662850
 • e-mail niebieskalinia@niebieskalinia.info
 • skype pogotowie.niebieska.linia (dyżur w języku migowym w poniedziałki w godzinach 13-15)

„Niebieska Linia” podejmuje również:

 • działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami – w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują
 • interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliższej.

Więcej informacji na poniższym plakacie oraz stronach internetowych www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org

Pomarańczowa Linia – to program informacyjno – konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki.

Głównym celem programu jest wstępna konsultacja telefoniczna lub on-line oraz pomoc w dotarciu do specjalistycznych placówek zajmujących się tego rodzaju problematyką. Dysponujemy ogólnopolską bazą danych dotyczącą leczenia uzależnień oraz miejsc pomocy dla osób dotkniętych problemem uzależnień. Program jest formą wsparcia dla rodziców i opiekunów, obawiających się o bezpieczeństwo i zdrowie swoich dzieci, mających poczucie, że są bezradni wobec faktu sięgania przez nastolatka po alkohol lub inne środki psychoaktywne (narkotyki, leki, itp.). Doradcy Pomarańczowej Linii, po uważnym i wnikliwym wsłuchaniu się w przedstawiany problem, służą radą i pomocą w podjęciu najbardziej pomocnej i konstruktywnej decyzji w zgłaszanej sprawie. Program zapewnia porady i konsultacje telefoniczne (infolinia – 801 14 00 68) oraz porady i konsultacje on-line pomoc@pomaranczowalinia.pl.

Główna siedziba programu mieści się w Profilaktyczno-Rozwojowym Ośrodku Młodzieży i Dzieci PROM w Łodzi. Konsultanci programu to specjaliści z wieloletnim stażem pracy profilaktycznej i korekcyjnej z dziećmi i z rodzinami. Istotnym elementem programu jest sieć regionalnych punktów konsultacyjnych „Pomarańczowa Linia”. Umieszczenie w naszej bazie punktów konsultacyjnych będzie możliwe po wypełnieniu i wysłaniu do nas kwestionariusza zgłoszenia tutaj

Skip to content