RPOWŚ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

GMINA KOPRZYWNICA / OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOPRZYWNICY
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
Rodzinne stacje wsparcia – utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego
na terenie Gminy Koprzywnica

Celem projektu jest: Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Całkowita wartość projektu: 2 092 395,33 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 778 536,03 PLN
Dotacja celowa z budżetu krajowego: 102 179,30 PLN

Aktualności z realizacji projektu

Skip to content