ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Menu

Gospodarka wodno-ściekowa

Referat do spraw gospodarki komunalnej i opłat lokalnych
Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy
ul. 11-go Listopada 88
Pokój nr: 22, 21 (I piętro)
tel. 15 847 70 67
tel. 15 847 70 48

Konserwator urządzeń wodnych

Pan Lasota Łukasz
tel. 721 391 599

Oczyszczalnia ścieków

tel. 15 847 67 37
lub kierownik oczyszczalni
Pan Czesław Pyszczek
tel. 609 399 354

Stan wodomierzy  można podawać do Sołtysa/inkasenta lub telefonicznie do Urzędu Miasta i Gminy.
Terminy podawania odczytów stanów wodomierzy:

– 20 luty
– 20 maj
– 20 sierpień
– 20 listopad

Urząd informuje o konieczności aktualizacji danych w przypadku:

  • zmiany danych osobowych właściciela nieruchomości,
  • zainstalowania nowego wodomierza, wraz z podaniem stanu ze starego wodomierza,
  • przyłączenia się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

W referacie gospodarki komunalnej zajmujemy się:

  • Naliczanie należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki,
  • Ewidencjonowanie odbiorców wody i kanalizacji,
  • Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • Podejmowanie wszelkich czynności mających na celu utrzymanie odpowiedniej jakości wody, umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie zbiornika i kąpieliska,
  • Prowadzenie spraw dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków należących do kompetencji gminy wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  • Sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,
  • Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem i konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta,

Pliki do pobrania:

Skip to content