ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego KI-TSA-0106 na okres od 01.02.2021 do 31.07.2021 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:
W miejscowościach Krzcin właściciele, administratorzy, lub użytkownicy nieruchomości nie dopełniają obowiązku umieszczenia w odpowiednim i widocznym miejscu, albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości oraz nazwą miejscowości.

(zwięzły opis głównego zagrożenia /problemu/ wraz ze wskazaniem miejsca /miejsc/ i czasu Jego występowania w rejonie oraz zidentyfikowanych przyczyn oraz skutków. Należy wskazać główne zidentyfikowane zagrożenie, wymagające podjęcia długoterminowych czynności wymagający oddziaływania długookresowego. Wykraczającego poza zakres rutynowych czynności wraz ze źródłami informacji stanowiącymi podstawę diagnozy ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań społecznych. W razie potrzeby dopuszcza się wskazanie więcej niż jednego zagrożenia, dzielnicowy jednak musi mieć możliwość ich równoległej realizacji na właściwym poziomie).

2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Prawidłowe i widoczne oznakowanie posesji z nazwą miejscowości oraz wzrost
świadomości prawnej.

(należy wskazać postawiony do osiągnięcia cel wraz ze sposobem oceny jego realizacji. Ocena może mieć charakter zamknięty: zrealizowano/nie zrealizowano, jakościowy lub ilościowy np. spadek/wzrost określonej liczby, %).

Do pobrania:

Informatyk

Poprzedni wpis

Placówki ARiMR czynne z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Kolejny wpis

Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.