ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Zgłaszanie interwencji z zakresu ochrony środowiska w tym spalania odpadów na terenie gminy Koprzywnica

Zgłoszenia dotyczące naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska w tym podejrzenia spalania odpadów w paleniskach domowych przyjmowane są całodobowo za pośrednictwem poczty elektronicznej (email: rolnictwo@koprzywnica.eu). W godzinach pracy Urzędu zgłoszenia przyjmują pracownicy Referatu Infrastruktury, Inwestycji i Rolnictwa (tel. 15-847-70-49)

W celu zapewnienia możliwości zgłaszania przypadków spalania odpadów na terenie przedsiębiorstw Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielc tel.: 41 342-19-32 fax: 41 344-55-34, Zgłoszenie istotnego zanieczyszczenia środowiska lub nieprawidłowości dotyczących gospodarki odpadami: – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 – telefon: 41 342 19 32 – poza godzinami pracy – telefon: 605 064 171.

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/291/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku  dotyczącą Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy informuje o działaniach kontrolnych dotyczących kontrolowania przez upoważnionych pracowników Urzędu, gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach oraz kontrole przestrzegania zakazu wypalania traw i łąk. Kontrole mogą odbywać się na podstawie upoważnienia przez prezydenta, wójta lub burmistrza pracowników gminnych lub straży miejskiej/gminnej w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska.  

Podczas kontroli prowadzonej na podstawie art. 379 p.o.ś. kontrolujący upoważniony jest do:

  •  wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
  •  przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
  • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  •  żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Informatyk

Poprzedni wpis

W trosce o czyste powietrze

Kolejny wpis

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący ryzyka wystąpienia grypy ptaków (HPAI)