ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Menu

„AKTYWNI MOGĄ WIĘCEJ”

Gmina Koprzywnica/Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy realizuje projekt pn. „AKTYWNI MOGĄ WIĘCEJ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 –  Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Działania 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie(projekt pozakonkursowy) Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększenia szans na zatrudnienie.

Celem projektu jest wzmocnienie szans na zatrudnienie osób z terenów wiejskich gminy Koprzywnica zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez ich kompleksową aktywizację społeczno – zawodową.

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo, bezrobotnych, niepełnosprawnych zarówno kobiet jak i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i/lub POPŻ (pomoc żywnościowa), zamieszkałych wyłącznie na obszarach wiejskich gminy Koprzywnica (mieszkańcy miasta Koprzywnica nie mogą brać udziału w projekcie, ponieważ projekt skierowany jest wyłącznie do osób z obszarów wiejskich położonych na terenie Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych). Projekt obejmuje: poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe i prawne; warsztaty terapeutyczno-psychologiczne; szkolenia zawodowe do wyboru (kierowca samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych; opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych; sprzedawca i kasjer);        3 miesięczny staż u pracodawcy oraz wsparcie materialne.

Ogólna wartość projektu: 465 541,30 PLN, z tego kwota dofinansowania wynosi 394 981,30 PLN. Wkład własny to kwota 70 560,00 PLN obejmująca wsparcie materialne uczestników projektu.

Skip to content