Wsparcie za straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13zh ust. 12
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) informuje, iż od dnia 7.06.2021 r. do dnia
30.06.2021 r. producenci rolni, w których gospodarstwie rolnym szkody w uprawach
rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego,
ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu,
pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, wynoszą powyżej 30% średniej rocznej
produkcji mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.
Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do kierownika biura powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku o udzielenie pomocy
należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.
Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie
internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).
Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych
nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych
w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.

Grzegorz Puda
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Informatyk

Poprzedni wpis

„Alzheimer – rozumiem – wspieram” – kampania informacyjna

Kolejny wpis

Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Skip to content