Deklaracja dostępności

DATA AKTUALIZACJI: 24 marzec 2022 roku

Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej koprzywnica.eu oraz portalu koprzywnica.bip.gmina.pl

DATY PUBLIKACJI WITRYN

Data publikacji strony internetowej koprzywnica.eu: maj 2007 roku

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej koprzywnica.eu wprowadzającej nowy system CMS oraz nową szatę graficzną: czerwiec 2019 roku

Data publikacji strony internetowej bip.koprzywnica.asi.pl: czerwiec 2003 roku

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej koprzywnica.bip.gmina.pl wprowadzającej  nową szatę graficzną, zmieniono panel zarządzania oraz adres internetowy na http://www.koprzywnica.biuletyn.net/: październik 2020 roku

ASPEKT TECHNICZNY

Witryny są zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na stronach działają domyślne skróty klawiaturowe. Pełna obsługa serwisów możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki. Serwisy jest wyposażone w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących, zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu oraz w przypadku witryny Urzędu Miasta i Gminy podkreślenie odnośników, odcienie szarości, jasne tło, a także negatyw. Obie witryny posiadają wyszukiwarkę która ułatwia szybkie odnalezienie informacji. Witryny mają stonowane kolory bez jaskrawych wyróżników dzięki czemu materiały opublikowane na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Serwisy można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych (smartfony, tablety).

ASPEKT INFORMACYJNY

Witryna Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy oraz Biuletyn Informacji Publicznej są redagowane w taki sposób aby treści na nich zawarte były dostępne dla każdej zainteresowanej osoby. Testy pisane są w możliwie najprostszy sposób, a redaktorzy formatują tekst w sposób przejrzysty dla odbiorcy stosując wyróżniki tekstu, punktory itp. Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisach są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane do wymogów ustawy.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Informatykiem, adres e-mail: informatyk@koprzywnica.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 847 70 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy, ul. 11 Listopada 88, 27-660 Koprzywnica

Do budynku prowadzą 2 wejścia, główne od strony ulicy z podjazdem dla interesantów poruszających się wózkiem oraz drugie od strony podwórka przeznaczone dla pracowników. Sekretariat znajduje się na I piętrze (pok.16).

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W urzędzie nie ma windy, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych.

W budynku Urzędu Miasta i Gminy znajdują się jednostki: PZU (parter), Toro Ubezpieczenia Arkadiusz Błasiak (parter), Bank Spółdzielczy (parter), Centrum Usług Wspólnych (parter), Ośrodek Pomocy Społecznej (piętro).

APLIKACJE MOBILNE

Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy prowadzi następujące aplikacje mobilne:
• Aplikacja BLISKO

Aplikacja BLISKO jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyjątek stanowią wyłączenia wymienione poniżej.

Niedostępne elementy i treści:
Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 czerwca 2021 r. mogą nie być dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
Mapy w aplikacji nie są dostępne cyfrowo. Twórca aplikacji korzysta z zewnętrznej biblioteki Mapbox, która nie deklaruje dostępności cyfrowej swoich map. Obecnie na rynku nie ma alternatywnego rozwiązania, które deklarowałoby dostępność cyfrową map. Zgodnie z tym, zapewnienie dostępności funkcji map oznacza bardzo wysokie koszty, które twórca aplikacji ocenił jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Skip to content