1_ciszyca 2_kosciol 3_lukowiec d1 droga_efrr_flesz foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 k1 pomnik_prezydent samochod_strazacki_info_gora sw_florian_2015 urzad1

Świadczenia rodzinne

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Akty Prawne

Ustawy:

Ustawa z dnia 24 maja 2007 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym (Dz.U. z 2007 r., Nr 109, poz. 747)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz.992)

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2006 r. Nr 12, poz. 67)

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 30 grudnia 2005 r. Nr 267, poz. 2260)

Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 30 grudnia 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.). Stan prawny uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1 września 2005 r.

Akty wykonawcze do ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, podpisane 22 czerwca 2007r. przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej i opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2007 roku, Nr 114, poz. 783.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 130, poz. 903)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 58, poz. 401)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz.881, z późn. zm.)

ŚWIADCZENIA RODZINNE - ZASIŁEK RODZINNY

 

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł.

Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583 zł.

Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka.

3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

- 18 roku życia,

- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,

- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek nie przysługuje jeśłi:

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim

2) dziecko zostało umieszczone umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.

3) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest upraniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje również jeśli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba, że:

1) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje

2) ojciec dziecka jest nieznany.

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugie z rodziców dziecka zostało oddalone.

4) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2008.r wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1) 48,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2) 64,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

3) 68,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

 

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki. Przyznanie dodatków do zasiłku uzależnione jest od indywidualnej sytuacji finansowej i rodzinnej osoby ubiegającej się.
Obecnie można ubiegać się o następujące dodatki:

~Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

~Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

~Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

~Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

~Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

~Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

~Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania


DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

 


Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. Przysługuje on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.


DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

 


Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.
Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
- 24 miesięcy kalendarzowych;
- 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
- 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:
- bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
- podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
- dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki, w żłobku albo w przedszkolu z wyjątkiem:
a) dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywającego w żłobku albo w przedszkolu z powodów terapeutycznych,
b) dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, z wyjątkiem zakładów tj.( dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo - wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo - leczniczy, zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy, szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucja ta zapewnia nieodpłatne pełne utrzymanie), oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
- w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

 


Dodatek przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
- drugi z rodziców dziecka nie żyje;
- ojciec dziecka jest nieznany;

- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.


DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

 


Dodatek przysługuje rodzinie wielodzietnej w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.


DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA

 


Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 60 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

1) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

 


Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego w wysokości 100 zł na dziecko. Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.


DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

 


Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko albo

2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko.

 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - "BECIKOWE"

 

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce, ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka niezależnie od wysokości dochodów.

Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł na jedno żywe urodzone dziecko.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawna, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem.

 

Do wniosku należy dołączyć:

- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (lub dzieci);

- kopie dowodów osobistych matki i ojca dziecka;

- oświadczenia matki i ojca dziecka, że nie ubiegali się i nie będą się ubiegać o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka w żadnej innej instytucji;

- w indywidualnych przypadkach, ze względu na miejsce zameldowania rodzica, zaświadczenie organu właściwego, że tam nie zostało wypłacone powyższe świadczenie;

- nazwa banku i numer konta na które ma być przelana wypłata świadczenia.

 

Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.

 


ŚWIADCZENIE OPIEKUŃCZE

 

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie i przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku;

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,

- osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie pielęgnacyjne

 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje

matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności

łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420 zł. miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł. miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

2) osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim,

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki, albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;

3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;

4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie

.

Wymagane dokumenty w celu ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń opiekuńczych.

 

Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych (wymagane dokumenty).

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek:

a) małżonków lub jednego z małżonków,

b) rodziców lub jednego z rodziców,

c) opiekuna faktycznego dziecka,

d) opiekuna prawnego dziecka,

e) osoby uczącej się,

f) pełnoletniej osoby niepełnosprawnej,

g) innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:

1) osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz w razie potrzeby nazwę organu rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę, numer emerytury lub renty lub numer konta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

2) dzieci pozostających na utrzymaniu uprawnionego do złożenia wniosku, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez właściwy urząd skarbowy, zawierające informacje o:

- wysokości dochodu;

- wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu;

- wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku;

- wysokość należnego podatku.

2) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,

3) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

4) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym:

a) dokument stwierdzający wiek dziecka,

b) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,

e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

f) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,

g) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia,

W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności samotnego wychowania dziecka, organ właściwy może przeprowadzićwywiad. W rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych osobą samotnie wychowującą dziecko jest panna, kawaler, wdowa lub wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba, że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

W dniu 6 lipca 2007 r. weszła w życie ustawa regulująca przepisy dotyczące obywateli polskichprzemieszczających się i ubiegających o świadczenia rodzinne w Krajach Wspólnoty.

1. “W przypadku gdy członek rodziny osoby upraw­nionej do świadczeń rodzinnych prze­by­wa poza granicami Rzeczypospolitej Pol­skiej w państwie, w którym mają zastoso­wanie przepisy o koordynacji systemów za­bez­pieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami do marszałka województwa” odnosi się do sytuacji, w której co najmniej jeden zczłonków rodziny wnioskodawcy nie mającego dotąd przyznanego prawa do świadczeń rodzinnych w momencie składania wniosku przebywa poza granicami RP, na terenie państwa objętego koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

W dniu dzisiejszym dotyczy to wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, a także tych państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które tworzą wraz z państwami UE tzw. Europejski Obszar Gospodarczy. Na mocy specjalnych porozumień międzynarodowych zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stosuje się również do Konfederacji Szwajcarskiej.

Podsumowując, należy stwierdzić, że powyższy przepis ma zastosowanie w przypadku przebywania członka rodziny wnioskodawcy na terytorium jednego z następujących państw: Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Nie oznacza to jednak, że ww. przepis należy bezwzględnie zastosować w każdym przypadku pozostawania członka rodziny wnioskodawcy poza granicami Polski, na obszarze jednego z ww. państw członkowskich.

Pod pojęciem „przebywania” należy rozumieć posiadanie miejsca pobytu lub miejsca zamieszkania naterenie jednego z ww. państw.

Za „przebywanie” należałoby uznać każdy pobyt członka rodziny wnioskodawcy pod określonym adresem na terenie jednego z ww. wymienionych państw pod warunkiem, iż trwa on dłużej niż 72 godziny. Jednakże, ze względu na cel ww. regulacji należy stwierdzić, iż zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stosują się w szczególności do osób przemieszczających się w związku z podjęciem zatrudnienia lub działalności na własny rachunek w innym państwie. Tym samym zasadnym wydaje się wyłączenie spod zakresu pojęcia „przebywania” wszelkich wyjazdów w celach stricteturystycznych lub równorzędnych, takich jak wycieczki, seminaria naukowe itp.

Osoby u których zaistnieje w/w okoliczność są zobowiązane do złożenia oświadczenia pod rygoremodpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań co do charakteru oraz miejsca pobytu członka rodziny pozagranicami RP.

2. W innym punkcie: w przypadku wyjazdu członka rodziny do państwa objętego koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego po wydaniu przez organ właściwy decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, organ właściwy wystę­puje do marszałka województwa o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo­łecz­nego.

Ten przepis ma zastosowanie w sytuacji, gdy świadczenia rodzinne zostały już przyznane na dany okres zasiłkowy, w którego trakcie członek rodziny wnioskodawcy (w tym również sam wnioskodawca) wyjedzie do jednego z państw objętych koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

W sytuacji, gdy organ właściwy poweźmie wiadomość o wyjeździe członka rodziny wnioskodawcy za granicę, do krajów objętych koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego organ właściwy powinien niezwłocznie wszcząć postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia charakteru wyjazdu danej osoby za granicę. Jeśli w ramach tego postępowania organ właściwy stwierdzi, iż wyjazd ten ma charakter turystyczny lub równorzędny, wszczęte postępowanie powinno zostać umorzone. Jeśli jednak organ właściwy ustali, iż wyjazd nie ma takiego charakteru powinien wystąpić do samorządu województwa z wnioskiem o ustalenie czy w danej sprawie stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W w/wprzypadkach marszałek województwa ustala, czy w przeka­zanej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo­łecz­nego.

I tak w przypadku gdy marszałek województwa w sytuacji, o której mowa w punkcie 1 ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wydaje decyzję.

W takim wypadku prawo jasno stanowi, iż organem właściwym do dalszego prowadzenie postępowania i, w konsekwencji, wydania decyzji administracyjnej jest samorząd województwa. Sprawa nie powraca więc do organu właściwego i jest w całości rozpatrywana na poziomie samorządu województwa.

Nieco inaczej przedstawia się problem w sytuacji, gdy zaistnienie konieczności zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wystąpi po uprzednim wydaniu decyzji przyznającej świadczenie rodzinne przez organ właściwy, tj. w sytuacji opisanej w punkcie 2.

„W przypadku gdy marszałek województwa w sytuacji, o której mowa w punkcie 2, ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenia rodzinne od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji syste­mów zabezpieczenia społecznego”.

Marszałek województwa wydaje decyzję w sprawie świadczeń rodzinnych od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji syste­mów zabezpieczenia społecznego.

W momencie zaistnienia przesłanek koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego osoba przebywająca za granicą na mocy prawa wspólnotowego staje się uprawniona do świadczeń rodzinnych według ustawodawstwa innego państwa. Tym samym zachodzi zmiana właściwości pomiędzy organami administracji na terytorium RP. Do momentu zaistnienia uprawnienia w innym państwie zastosowanie ma wyłącznie ustawodawstwo polskie, a co za tym idzie właściwość rzeczowa leży po stronie organu właściwego.

Momentu zaistnienia uprawnienia do świadczeń rodzinnych na terenie innego państwa nie należy w żadnym wypadku utożsamiać ze złożeniem w tym państwie wniosku o świadczenia rodzinne, ani tym bardziej momentu przyznania świadczeń rodzinnych w innym państwie. Moment ten powinien być wyznaczony przez samorząd województwa.

Wraz z pojawieniem się uprawnienia na obszarze innego państwa pojawia się właściwość rzeczowamarszałka województwa.

W toku czynności marszałek województwa może też stwierdzić, że w danej sprawie niemają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub pomimo ich występowania właściwe jest jedynie ustawodawstwo polskie.

Jeśli w danej sprawie zastosowanie znajdzie wyłącznie ustawodawstwo polskie, a organwłaściwy nie przyznał wcześniej danej osobie świadczenia rodzinnego w ciągu tego samego okresu zasiłkowego, marszałek województwa powinien przekazać sprawę organowi właściwemu w celu prowadzenia dalszego postępowania zakończonego wydaniem decyzji administracyjnej.

Jeśli jednak danej osobie przyznano wcześniej świadczenia rodzinne decyzją organu właściwego (sytuacja opisana w punkcie 2), marszałek województwa ma za zadanie jedynie poinformowanie organu właściwego o fakcie jego wyłącznej właściwości w danej sprawie.

Świadczenia rodzinne, które są nienależnie pobrane w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpie­czenia społecznego, podlegają dochodzeniu przez marszałka województwa.

 

ZALICZKA ALIMENTACYJNA

 

Akty Prawne

Ustawa z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 17 maja 2005 r., Nr 86, poz. 732).

 

Akty wykonawcze do ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2005 roku w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń (Dz. U. Nr 105, poz. 882).

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń, podpisane 22 czerwca 2007 r. przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej i opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2007 roku, Nr 114, poz. 782.

 

1. Uprawnienidozaliczkialimentacyjnej.

 

Pomoc państwa w postaci zaliczki alimentacyjnej adresowana jest do:
dzieci uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli dziecko:

1) jest wychowywane przez osobę samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;

2) jest wychowywane przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona;

3) jest osobą uczącą się, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;


Dziecko uprawnione do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, wychowywane przez osobę pozostającą w związku małżeńskim, nabywa prawo do zaliczki, przez okres jednego roku, jeżeli osoba pozostająca w związku małżeńskim złożyła do sądu pozew o separację albo rozwód i spełnione są pozostałe warunki określone w ustawie.

Zaliczkaalimentacyjnaprzysługuje:

 

1) do ukończenia 18 roku życia,

2) do ukończenia 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej.

Zaliczka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00 zł. (przy ustalaniu prawa do zaliczki do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymywanej zaliczki).

2. Zaliczkanieprzysługuje, jeżeli osoba uprawniona (dziecko):

 

1) przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo - wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo - leczniczy, zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy, a także szkoła wojskowa lub inna szkoła zapewniająca nieodpłatne pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie),

2) przebywa w rodzinie zastępczej,

3) zawarła związek małżeński,

4) jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

 

3. Wysokość zaliczkialimentacyjnej.

Zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego, nie więcej jednak niż:

1) w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 170,00zł dla osobyuprawnionej albo 250,00zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

2) w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki - 120,00zł dlaosoby uprawnionej albo 170,00zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.


W przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza 50 % kwoty 583 zł kwotę zaliczki zwiększa się do:

1) w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 300,00zł dla osobyuprawnionej albo 380,00zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności alboorzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

2) w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki - 250,00zł dla osobyuprawnionej albo 300,00zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

4. Wymaganedokumenty.


Organ właściwy wierzyciela wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu zaliczki na podstawie:

1) wniosku o przyznanie zaliczki,

2) zaświadczenia komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych i wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych,

3) informacji sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczenia zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych;

4) oświadczenia wnioskodawcy:

a) iż osoba uprawniona nie przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej, nie zawarła związku małżeńskiego, nie jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,

b) o przekazaniu komornikowi sądowemu wszystkich znanych mu istotnych
informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego,

5) informacji osoby uprawnionej do zaliczki, o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacjiekonomicznej osób zobowiązanych do alimentacji względem osoby uprawnionej, na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

6) innych niezbędnych dokumentów określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych.5. Procedura.

Prawo do zaliczki ustala organ właściwy wierzyciela począwszy od miesiąca, w którym został złożony u komornika sądowego wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, do końca okresu zasiłkowego.
Osobą uprawnioną do zaliczki jest dziecko, na które zasądzono alimenty.


Wniosek składa się za pośrednictwem komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej. Komornik dołącza do wniosku o przyznanie zaliczki zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w tym informację o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego. Bezskutecznośćegzekucji ma miejsce, gdy nie wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy.

W przypadku gdy świadczenia alimentacyjne dochodzone są od dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, osoba mająca prawo do świadczeń alimentacyjnych składa do organu właściwego wierzyciela wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej łącznie z informacją sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczeniem zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy oraz wymaganą dokumentacją. Osobie tej zaliczka przysługuje począwszy od miesiąca, w którym osoba złożyła wniosek do sądu okręgowego o wykonanie wyroku, ustalającego prawo do świadczeń alimentacyjnych, w państwie zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

 

6. Wstrzymanieprawadozaliczkialimentacyjnej.

Organ właściwy wierzyciela wstrzymuje wypłatę zaliczki:

1) w przypadku odmowy udzielenia organowi właściwemu wierzyciela informacji mających wpływ na wypłatę zaliczki lub podania informacji nieprawdziwych,

2) w przypadku odmowy udzielenia komornikowi sądowemu przez osobę uprawnioną do zaliczki lub jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub podania informacji nieprawdziwych.


W przypadku udzielenia powyższych informacji wznawia się wypłatę zaliczki od miesiąca, w którym wpłynęły informacje, do końca okresu zasiłkowego. Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanej zaliczki nie nastąpi do końca okresu zasiłkowego, prawo do zaliczki wygasa.
Komornik sądowy jest obowiązany udzielić organowi właściwemu wierzyciela informacji mających wpływ na wypłatę zaliczki.
Zwrot zaliczki alimentacyjnej:

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5 %.
Osoba, która pobrała nienależnie zaliczkę, jest zobowiązana do jej zwrotu.
Organ właściwy wierzyciela może umorzyć należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek, a także wierzyciela z tytułu nienależnie pobranej zaliczki, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną tych osób.

DRUKI I WNIOSKI DO POBRANIA W ZAKŁADCE "DO POBRANIA"
Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy
ul. 11 Listopada  88, 27-660 Koprzywnica, pow. Sandomierski, woj. świętokrzyskie
tel.: (+48) 15 847 70 40, fax: (+48) 15 847 70 77, email: umig.koprzywnica@pro.onet.pl, http://koprzywnica.eu
NIP: 864-11-52-067, Regon: 000537496
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x