1_ciszyca 2_kosciol 3_lukowiec d1 droga_efrr_flesz foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 k1 pomnik_prezydent samochod_strazacki_info_gora sw_florian_2015 urzad1
Znajdujesz się w: Strona główna / Wiadomości

Wiadomości

 
2017-04-13

Ogłoszenie - ustalenie szacunkowej wartości zamówienia

 Koprzywnica, dnia13.04.2017r.

Znak postepowania: UT.042.3/2/2017                                                                            

 

GMINA KOPRZYWNICA  

27-660 Koprzywnica,

ul. 11 Listopada 88, 

tel. 15 847-70-40  fax. 15 847-70-77

e-mail: umig.koprzywnica@pro.onet.pl

Regon 830409956 NIP 864-17-92-737

godz. pracy Urzędu Gminy 7.30 – 15.30

                                                                               

ZAPYTANIE ZAMAWIAJĄCEGO

W CELU USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający – Gmina Koprzywnica z siedzibą w Koprzywnicy, 27-660 Koprzywnica, ul. 11 Listopada 88, działając na podstawie Rozdziału 6.5. pkt 11) Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w celu ustalenia szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia, zaprasza do przesłania szacowania cenowego na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest:

 świadczenie usług prawniczych – obsługa prawna postępowań o udzielenie zamówień publicznych wProjekcie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica” złożonego do Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa.” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nr wniosku: RPSW.04.03.00-26-0030/16.

 

Kod CPV:  79100000 – 5

Nazwa kodu CPV: usługi prawnicze.

Okres świadczenia usług od dnia zawarcia umowy w okresie realizacji Projektu (do 30.09.2019).

 

Usługi prawnicze obejmują kompleksowe przeprowadzenie w ramach Projektu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica” złożonego do Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa.” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poniższych postępowań w trybach zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015.2164, tj. ze zm.) oraz Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020:

1)       roboty budowlane i instalacyjne w zakresie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz budowy kanalizacji sanitarnej – przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej równowartość w polskich złotych 209 000 euro obejmujące:

1.1. roboty budowlane i instalacyjne w zakresie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków (prace remontowe, rozbudowa ciągów technologicznych oczyszczalnie i zagospodarowania terenu),

1.2. roboty budowlane i instalacyjne w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej (roboty ziemne, budowa rurociągu kanalizacji).

2)        usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego – przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej równowartość w polskich złotych 209 000 euro,

3)       usług zarządzania Projektem (zarządzania i rozliczania Projektu),

4)       usług i dostaw dotyczących promocji Projektu (tablic informacyjnych, ogłoszeń w mediach lokalnych, ulotek) i innych promocyjnych. 

W ramach świadczonych usług prawniczych wymagane będzie:

-         współdziałanie z innymi wykonawcami oraz służbami Zamawiającego,

-         wykonywanie usług prawniczych w siedzibie Zamawiającego zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym w tym zakresie.

Informacje dodatkowe:

-         Wartość ogółem Projektu: 34 338 302,96 zł.

-         Projekt realizowany będzie w województwie świętokrzyskim, powiat sandomierski, gmina Koprzywnica, miejscowości: Dmosice, Zbigniewice – Kolonia, Niedźwice, Trzykosy, Gnieszowice (wieś), Sośniczany, Błonie, Koprzywnica.

 

Usługi prawnicze winny być świadczone przez personel spełniający poniższe wymagania:

-         tytuł radcy prawnego lub adwokata lub świadczący pomoc prawną w Rzeczypospolitej Polskiej przez prawników zagranicznych zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1874)

-         doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zawodu radcy prawnego lub adwokata co najmniej 5 lat licząc od dnia szacowania,

-         doświadczenie w prowadzeniu procedur zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w brzmieniu wprowadzonym ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1920) dla jednostek samorządu terytorialnego,

-         doświadczenie w prowadzeniu procedur zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

Usługi prawnicze będą obejmowały przygotowanie dokumentacji i doradztwo prawne w okresie trwania w/w postępowań do ich zakończenia.

Szczegóły zlecenia określać będzie wzór umowy zaproponowany przez Zamawiającego zgodnie z właściwym trybem wynikającym z szacowania.

 

Szacowanie prosimy o przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 21.04.2017r. godz.11:00  na adres mailowy: amianowska.umig@wp.pl

Szacowane wynagrodzenie należy podać w kwocie netto, podatek VAT, brutto.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty, w tym koszty dojazdów, związane z wykonaniem przedmiotu zapytania o szacowanie.

 

Informacje dodatkowe: Zamawiający nie zwraca kosztów szacowania. Szacowanie nie stanowi zapytania ofertowego.

 

Anna Mianowska
 
Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy
ul. 11 Listopada  88, 27-660 Koprzywnica, pow. Sandomierski, woj. świętokrzyskie
tel.: (+48) 15 847 70 40, fax: (+48) 15 847 70 77, email: umig.koprzywnica@pro.onet.pl, http://koprzywnica.eu
NIP: 864-11-52-067, Regon: 000537496
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x