1_ciszyca 2_kosciol 3_lukowiec d1 droga_efrr_flesz foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 k1 pomnik_prezydent samochod_strazacki_info_gora sw_florian_2015 urzad1
Znajdujesz się w: Strona główna / Wiadomości

Wiadomości

 
2017-04-13

Ogłoszenie - ustalenie szacunkowej wartości zamówienia

 

Koprzywnica, dnia13.04.2017r.

Znak postepowania: UT.042.3/3/2017                                                                            

 

GMINA KOPRZYWNICA  

27-660 Koprzywnica,

ul. 11 Listopada 88, 

tel. 15 847-70-40  fax. 15 847-70-77

e-mail: umig.koprzywnica@pro.onet.pl

Regon 830409956 NIP 864-17-92-737

godz. pracy Urzędu Gminy 7.30 – 15.30

                                                                               

ZAPYTANIE ZAMAWIAJĄCEGO

W CELU USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający – Gmina Koprzywnica z siedzibą w Koprzywnicy, 27-660 Koprzywnica, ul. 11 Listopada 88, działając na podstawie Rozdziału 6.5. pkt 11) Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w celu ustalenia szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia, zaprasza do przesłania szacowania cenowego na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest:

świadczenie usług zarządzania Projektem: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica” złożonego do Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa.” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nr wniosku o dofinansowanie: RPSW.04.03.00-26-0030/16 (dalej jako „Projekt”),

Kod CPV:  79421000 – 1,

Nazwa kodu CPV: usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych.

 

Usługi zarządzania Projektem obejmują kompleksowe zarządzanie Projektem „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica” złożonego do Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa.” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015.2164, tj. ze zm.) oraz Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przyjętego decyzją Nr CCI2014PL16M2OP013 przez Komisję Europejską w porozumieniu z Rzeczpospolitą Polską w dniu 12 lutego 2015 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 24/14 z dnia 10 grudnia 2014r. (RPOWŚ 2014-2010), w tym:

-     dbałość o wartość merytoryczną Projektu,

-     nadzór nad realizacja zadań określonych w treści wniosku aplikacyjnego Projektu,

-     wprowadzanie wymaganych zmian i korekt w treści wniosku aplikacyjnego Projektu,

-     opracowanie wzoru dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu,

-     prowadzenie kontaktu z Instytucją Pośredniczącą,

-     administrowanie oraz przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników Projektu,

-     sprawowanie kontroli nad budżetem Projektu,

-     opracowanie i przygotowanie wniosku o płatność, w terminach składania wniosków o płatność,

-     współpraca z członkami Zespołu Zarządzającego Projektem oraz podejmowanie kluczowych decyzji w zakresie realizowanych zadań i osiąganych wskaźników Projektu,

-     podejmowanie innych działań niezbędnych do osiągnięcia zakładanych wskaźników Projektu,

-     przestrzeganie zasad równości szans płci w ramach realizacji Projektu,

-     realizacja działań zgodnie z treścią wniosku aplikacyjnego oraz zapisami umowy o dofinansowanie Projektu,

-     analiza i sprawdzenie dotychczasowych dokumentów związanych z realizacją projektu od dnia podpisania umowy,

-     analiza i sprawdzenie dotychczasowej dokumentacji związanej z Projektem,

-     zapewnienie, aby zakres Projektu, był zgodny z zakresem rzeczowym określonym w umowie o jego dofinansowanie,

-     kontrolowanie zadań związanych z wydatkowaniem środków  zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz wnioskiem aplikacyjnym Projektu, jak również innymi wytycznymi go dotyczącymi,

-     nadzór strategiczny i operacyjny nad realizacją Projektu,

-     przegląd i opiniowanie dokumentacji związanej z realizacją Projektu,

-     poddawanie się kontrolom prowadzonym przez organy wewnętrzne i  instytucje zewnętrze w zakresie realizacji Projektu oraz stosowanie się do zaleceń pokontrolnych,

-     uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z Projektem,

-     koordynowanie archiwizowania skontrolowanej dokumentacji Projektu,

-     uczestnictwo w procedurze wyboru Wykonawców w charakterze eksperta na wniosek Zamawiającego,

-     udzielanie wyjaśnień na zapytanie potencjalnych oferentów podczas prowadzenia wyboru Wykonawców,

-     współpraca z Wydziałem Finansowo – Budżetowym oraz Skarbnikiem Gminy,

-     przygotowywanie zestawień i ankiet pozwalających na opracowanie późniejszych raportów z przeprowadzonego Projektu,

-     przekazywanie Zamawiającemu wszelkich opinii, dokumentów, informacji czy analiz związanych z realizacją umowy dotyczącej projektu w wersji elektrycznej w postaci edytowalnej,

-     reprezentowanie wraz z Zamawiającym interesów Projektu w kontaktach z instytucjami lub organizacjami zaangażowanymi bezpośrednio lub pośrednio w realizację Projektu,

-     udzielania Zamawiającemu pisemnych odpowiedzi na zapytania w możliwie najkrótszym terminie lub terminie określonym w tych zapytaniach oraz udzielania informacji i wyjaśnień na temat realizacji Projektu,

-     współpraca z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Koprzywnica oraz innymi wykonawcami zaangażowanymi w realizację Projektu,

-     niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach i zagrożeniach przy realizacji Projektu,

-     wskazywaniu sposobów uniknięcia lub usunięcia nieprawidłowości w zakresie realizacji Projektu,

-     inne nie wymienione czynności niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu.

Wykonawca zobowiązany jest do przyjazdów do siedziby Zamawiającego przynajmniej raz z w tygodniu w celu realizacji powierzonych zadań wymagających osobistej obecności w terminie uzgodnionym na bieżąco przez Zamawiającego. Koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania pokrywa Wykonawca.

 Okres świadczenia usług od dnia zawarcia umowy w okresie realizacji Projektu (do 30.09.2019 lub do dnia zakończenia w przypadku zmiany tego terminu).

 Informacje dodatkowe dotyczące Projektu wpływające na zakres obowiązków Wykonawcy w zakresie zarządzania:

  1. w ramach Projektu przewidziane jest przeprowadzenie poniższych postępowańw trybach zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015.2164, tj. ze zm.) oraz Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020:

1)       roboty budowlane i instalacyjne w zakresie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz budowy kanalizacji sanitarnej – przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej równowartość w polskich złotych 209 000 euro obejmujące:

1.1. roboty budowlane i instalacyjne w zakresie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków (prace remontowe, rozbudowa ciągów technologicznych oczyszczalnie i zagospodarowania terenu),

1.2. roboty budowlane i instalacyjne w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej (roboty ziemne, budowa rurociągu kanalizacji).

2)        usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego – przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej równowartość w polskich złotych 209 000 euro,

3)       usług zarządzania Projektem (zarządzania i rozliczania Projektu),

4)       usług i dostaw dotyczących promocji Projektu (tablic informacyjnych, ogłoszeń w mediach lokalnych, ulotek) i innych promocyjnych. 

  1. Wartość ogółem Projektu: 34 338 302,96 zł.
  2. Projekt realizowany będzie w województwie świętokrzyskim, powiat sandomierski, gmina Koprzywnica, miejscowości: Dmosice, Zbigniewice – Kolonia, Niedźwice, Trzykosy, Gnieszowice (wieś), Sośniczany, Błonie, Koprzywnica.
  3. Usługi zarządzania winny być świadczone przez personel spełniający poniższe wymagania:

-      posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie znajomości ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015.2164, tj. ze zm.) oraz Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i innych aktów mających zastosowanie do prawidłowej realizacji Projektu,

-      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-      wykształcenia wyższego.

Szczegóły zamówienia określać będzie wzór umowy zaproponowany przez Zamawiającego zgodnie z właściwym trybem wynikającym z szacowania.

 Szacowanie prosimy o przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 21.04.2017r. godz.11:00  na adres mailowy: amianowska.umig@wp.pl

Szacowane wynagrodzenie należy podać w kwocie netto, podatek VAT, brutto.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty, w tym koszty dojazdów, związane z wykonaniem przedmiotu zapytania o szacowanie.

 Informacje dodatkowe: Zamawiający nie zwraca kosztów szacowania. Szacowanie nie stanowi zapytania ofertowego.

Anna Mianowska
 
Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy
ul. 11 Listopada  88, 27-660 Koprzywnica, pow. Sandomierski, woj. świętokrzyskie
tel.: (+48) 15 847 70 40, fax: (+48) 15 847 70 77, email: umig.koprzywnica@pro.onet.pl, http://koprzywnica.eu
NIP: 864-11-52-067, Regon: 000537496
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x