INFORMACJA

W SPRAWIE DODATKU WĘGLOWEGO

W związku z opublikowaną ustawą o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692) oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego ( Dz. U. z 2022 r., poz.1712) informujemy, że obsługą wniosków o wypłatę dodatku węglowego będzie zajmował się Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej pokój nr 31 od dnia 22 sierpnia 2022 r. (poniedziałek)

– w poniedziałki w godzinach  8.00 -16.00,

– od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o  dodatku węglowym świadczenie przysługuje:
osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków,  o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy jest świadczeniem wypłacanym jednorazowo a jego kwota wynosi 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wnioski można składać:

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
  • papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Koprzywnicy
  • za pośrednictwem poczty.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego w formie papierowej dostępne będą w tutejszym Ośrodku od dnia 22 sierpnia 2022 r. ( poniedziałek)

Wnioski można składać  w terminie do dnia 30.11.2022 r.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Druki wniosków o wypłatę dodatku węglowego:

Informatyk

Poprzedni wpis

WNIOSKI O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Kolejny wpis

Dyżur konsultanta prawnego.

Skip to content