Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Gminy Koprzywnica

Zgodnie z art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie:

  1. niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
  2. uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
  3. dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno- -wychowawczych.

Gmina Koprzywnica powyższy obowiązek realizuje poprzez organizację dowozu w trzech formach:

  • bezpłatnego transportu zbiorowego zapewnionego przez Wykonawcę wyłonionego
    w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, zgodnie z ustawą – prawo zamówień publicznych (zwanego Przewoźnikiem),
  • zwrotu rzeczywiście poniesionych kosztów przejazdu samochodem osobowym zgodnie ze wzorem określonym w art. 39a ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe, na trasie dom – placówka – praca lub dom – placówka – dom,
  • zwrotu kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego i rodzica/opiekuna prawnego środkami komunikacji publicznej.

Aby otrzymać pomoc dla dziecka w formie dowozu do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego należy złożyć wniosek wraz z kompletem załączników do dnia 30 czerwca do Urzędu Miasta i Gminy Koprzywnica, ul. 11 Listopada 88.

Informacje w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych udzielane są w Centrum Usług Wspólnych w Koprzywnicy, ul. 11 Listopada 88, pok. 6 i 8  lub pod numerem telefonu 15 847 70 47.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie: określenia zasad zapewnienia dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych organizowanego przez Gminę Koprzywnica

Informatyk

Poprzedni wpis

Wyniki badań jakości wody

Kolejny wpis

Skrócenie godzin pracy

Skip to content