ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Ogłoszenie o naborze wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w sprawie szacowania wartości zwierząt

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sandomierzu w sprawie aktualizacji listy rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt, Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica uprzejmie informuje, że do dnia   29 marca 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy ul. 11 Listopada 88, 27-660 Koprzywnica, przyjmowane są wnioski o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009r. nr 142 poz. 1161).

Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które:

 1. posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub
 2. ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
 3. posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 4. ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 5. ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 6. mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Koprzywnica,

– i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania,
 3. adres do korespondencji,
 4. informacje o wykształceniu,
 5. Numer telefonu do kontaktu.

Do wniosku dołącza się:

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,
 2. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany,
 3. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Druki wniosków i oświadczeń są do pobrania poniżej oraz w tutejszym Urzędzie – Biuro Obsługi Interesanta.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Infrastruktury, Inwestycji i Rolnictwa telefonicznie pod nr: 15-847-70-49.

Załączniki do pobrania:

Informatyk

Poprzedni wpis

Konkurs „WKOŁO SPISU”

Kolejny wpis

Placówki ARiMR czynne z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.