ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

ZMIANA SYSTEMU NALICZANIA OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW

Zarząd Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki zawiadamia Państwa, że wychodząc naprzeciw wymogom prawnym, postulatom oraz skargom mieszkańców od
1 stycznia 2021 roku wprowadza zmianę systemu naliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata będzie naliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość zgodnie z podjętą uchwałą nr XIII/74/2020 z dnia 14 października br.

Od 1stycznia 2021 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła:

 • 20,00 zł od każdej osoby za miesiąc przy selektywnej zbiórce odpadów,
  w przypadku braku zgłoszonego przydomowego kompostownika,
 • 18,00 zł od każdej osoby za miesiąc przy selektywnej zbiórce oraz kompostowaniu bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia NOWEJ DEKLARACJI, podając aktualną liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Deklarację można złożyć w następujący sposób:

 • osobiście w Biurze Związku w Baćkowicach, 27-552 Baćkowice 86,
 • wysłać pocztą na adres: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki,
  27-552 Baćkowice 86,
 • złożyć (w zamkniętej kopercie) w wyznaczonym miejscu w Urzędzie Gminy,
 • przekazać (w zamkniętej kopercie) Sołtysowi,
 • przesłać za pośrednictwem ePUAP: ezgdk1/SkrytkaESP (wymaga ważnego podpisu elektronicznego).

Zmiana sposobu naliczania opłaty oraz jej wysokość, wynika z konieczności przystosowania funkcjonowania systemu odbioru odpadów do obowiązujących przepisów prawa, które obligują Związek do odbioru każdej frakcji odpadów oddzielnie (szkło, papier, metale
i tworzywa sztuczne, odpady zmieszane -resztkowe, bioodpady, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny),

Konieczność wprowadzenia podwyżki opłat spowodowana jest: skokowym wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów, wzrostem kosztów pracy i energii, ograniczenie zbytu surowców wtórnych, rekultywacją składowiska, wzrostem kosztów odbioru i transportu odpadów.

Więcej informacji dostępnych jest na naszej stronie internetowej http://ezgdk.pl/dok/deklaracje

Zarząd związku

Konieczność wprowadzenia podwyżki opłat za odbiór odpadów, spowodowana jest skokowym wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów na skutek zmian w przepisach regulujących gospodarkę odpadami na które składają się:

1. Wzrost kosztów składowania odpadów.

Za każdą tonę odpadów posortowniczych deponowanych na składowisku, za które do tej pory płacono 74,26 zł za 1 Mg, w kolejnych latach należało zapłacić: 2018 r. – 140 zł., 2019 r. – 170 zł, 2020 r. – 270 zł. Wzrost opłaty znacząco zwiększył wydatki na „opłatę marszałkowską” jakie musi ponosić MZGOK Sp. z o.o. z siedzibą w Janczycach. Wydatki związane z odprowadzeniem „opłaty marszałkowskiej” wyniosły w latach: 2017 r. – 799 823 zł, 2018 r. – 1.591 723 zł, 2019 r. – 2.104.176 zł. W 2020 r. szacuje się kwotę – 2.600.000 zł.

2. Wzrost kosztów zagospodarowania pozostałości po sortowaniu. Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach. Wejście w życie w/w rozporządzenia spowodowało że, odpady
o kodzie 19 12 12 frakcji „nadsitowej” wysortowane ze zmieszanych odpadów komunalnych, których zawartość kaloryczna jest powyżej 6 MJ/kg nie możne być składowana na składowiskach odpadów. Cena jaką spółka płaci za odbiór jednej tony frakcji wysokokalorycznej wynosi obecnie 600 zł netto. Przy konieczności zagospodarowania ok. 3000 ton odpadów rocznie koszt ten staje się coraz większym obciążeniem i ciężkim do skalkulowania w kolejnych latach. W ostatnim czasie koszty zagospodarowania odpadów frakcji palnej sukcesywnie wzrastają i wynosiły odpowiednio: 2017 r. – 196 365,30 zł, 2018 r. – 339 434,00 zł, 2019 r. – 897 812,95 zł. W 2020 r. szacuje się kwotę – 1.865 500,00 zł 3. Koszty monitoringu i zabezpieczenia przeciwpożarowego. Znowelizowana ustawa o odpadach nakłada na podmioty magazynujące odpady obowiązek posiadania całodobowego monitoringu wizyjnego, zabezpieczenia roszczeń oraz spełnienia kosztownych wymogów przeciwpożarowych. Koszt dostosowania zakładu w Janczycach do wszystkich wymogów zabezpieczenia ppoż. to ok. 2 mln zł. 4. Wzrost kosztów pracy i energii.

W roku 2021 wzrasta płaca minimalna o 200 zł, co z kolei przełoży się na wzrost kosztów wynagrodzeń. Drugim czynnikiem była podwyżka cen energii, co spowodowało że koszt energii elektrycznej w roku 2020 wzrósł prawie 53 % w stosunku do roku 2019. 5. Ograniczenie zbytu surowców wtórnych. Nadmierna podaż surowców wysortowanych przez sortownie przy ograniczonym popycie ze strony recyklerów, wykorzystują ci ostatni na zwiększenie wymagań jakościowych dostarczanych surowców. Dodatkowo nastąpiło zahamowanie wzrostu gospodarczego przez ograniczenia spowodowane wystąpieniem epidemii Covid 19. Wszystko to spowodowało, że część wysegregowanych odpadów takich jak folia PEHD, czy papier wydzielony z odpadów zmieszanych nie może znaleźć nabywcy i musi zostać przekazany do odzysku jako komponent do produkcji RDF. Zmniejsza to ogólną ilość sprzedawanych surowców. Powyższe okoliczności spowodowały, że ceny uzyskiwane ze sprzedaży surowców wtórnych stale maleją a za niektóre z nich trzeba dopłacić. Tak dzieje się na rynku papieru, gdzie za 1 tonę sprzedanych surowców trzeba dopłacić 60-230 zł, dopłata do jednej tony folii waha się od 100 do 500 zł. Nastąpił również spadek cen za PET-bezbarwnego i kolorowego o ok. 50% oraz szkła opakowaniowego, cena szkła spadła z 60 zł za tonę do 10 zł. 6. Rekultywacja składowiska. Do końca I kwartału 2021 r. zakończy się eksploatacja kwatery składowania nr 2 w Janczycach. W roku 2021 spółka przystąpi do rekultywacji składowiska, wartość kosztorysowa rekultywacji wyniesie ok. 2 040 427,29 zł. Środki finansowe na ten cel spółka pozyska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Kielcach w formie pożyczki, która może być umorzona w wysokości 15%. 7. Koszty zagospodarowania odpadów w ZUOK Janczyce.

Od 1 stycznia 2021 wzrosną koszty za przyjęcie odpadów „na bramie” za 1 Mg:

odpady niesegregowane (zmieszane) z 421,20 zł na ok. 520 zł

odpady wielkogabarytowe z 421,20 zł na ok. 520 zł

odpady selektywnie zebrane z 54,00 zł na ok. 154 zł

Wzrost cen za przyjęcie odpadów spowodowany jest rosnącymi kosztami zagospodarowania odpadów na które składa się: wzrost tzw. „opłaty marszałkowskiej” za składowanie odpadów na składowisku, kosztem wzrostu zagospodarowania odpadów frakcji kalorycznej powyżej 6 MJ/kg, płacy minimalnej, podwyżki cen energii elektrycznej.

8. Koszty odbioru i transportu odpadów na 2021 rok.

Wzrost kosztów odbioru i transportu odpadów średnio o ok. 49% spowodowane jest dostosowanie systemu odbioru odpadów komunalnych do obecnych wymagań prawnych (zwiększonej liczby przejazdów, wzrostów kosztów pracy, osobnego odbioru bioodpadów). 9. Podsumowanie

W wyniku wprowadzenia radykalnych zmian w przepisach odpadowych, gwałtownie wzrosły koszty zagospodarowania odpadów – Zarząd Związku w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki jest zmuszony podniesieniem opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Dawid

Poprzedni wpis

VII Edycja ogólnopolskiego projektu ekologicznego „Postaw na Słońce”

Kolejny wpis

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości