ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Remont odcinka drogi gminnej nr 334086 T w m. Koprzywnica – ul. Tarnobrzeska

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

„Remont odcinka drogi gminnej nr 334086 T w m. Koprzywnica  – ul. Tarnobrzeska”

DOFINANSOWANIE 195 591,00  zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI  325 986,65 zł

Remont odcinka drogi gminnej ul. Tarnobrzeskiej spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa kierowców jak i pieszych, wzmocnienie konstrukcji jezdni a przede wszystkim zmniejszenie uciążliwości związanej z dużym ubytkami w nawierzchni istniejącej. Powstaną nowe chodniki z kostki brukowej, drogi przeznaczone tylko dla ruchu mieszkańców, w tym dojazdowe do posesji i obiektów działalności gospodarczych. W/w zadanie jest w trakcie realizacji.

Remont obejmuje odcinek drogi o dł. 314 mb polegający na odnowieniu nawierzchni jezdni    z mieszanki mineralno – asfaltowej na całej szerokości (od 5,0 do 5,7 m), remont obustronnych chodników o szerokości zmiennej oraz wykonaniu przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.

Termin realizacji październik 2019 – październik 2020

Zdjęcia dotyczące wykonania poszczególnych etapów prac drogowych

Wykonywanie chodników i zjazdów

Wykonywanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

Wykonywanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Zostało zrealizowane zadanie pn:
„ Remont odcinka drogi gminnej nr 334086 T w m. Koprzywnica – ul. Tarnobrzeska” .

Wyremontowano drogę na długości 0,314 km , o szerokości jezdni 5 -5,7 m.
Zakres robót obejmował: wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz nowej nawierzchni zjazdów i chodników z kostki brukowej w miejsce istniejących płyt chodnikowych jak również zostały wymienione krawężniki i obrzeża, wykonano oznakowanie poziome i pionowe.

Zadanie pn. „ Remont odcinka drogi gminnej nr 334086 T w m. Koprzywnica – ul. Tarnobrzeska ” zostało dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowita wartość inwestycji: 325 986,65 zł
Dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych: 195 591,00 zł
Udział własny Gminy: 130 395,65 zł.

Informatyk

Poprzedni wpis

Poradniki dla rolników

Kolejny wpis

Remont drogi gminnej nr 334031 T w m. Koprzywnica – ul. Czynowa