ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Przebudowa drogi gminnej nr 334035 T Krzcin – Łukowiec

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ DRÓG SAMORZADOWYCH

„Przebudowa  drogi  gminnej nr  334035 T  Krzcin – Łukowiec”

DOFINANSOWANIE 394 684,00  zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ  INWESTYCJI  657 806,68 zł

Przebudowa drogi gminnej poprawi przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców, w tym głowienie użytkowników mających pola uprawne na których prowadzona jest produkcja rolna. Dzięki przebudowie zostanie zachowana łączność miedzy miejscowościami Krzcin- Łukowiec. Nowa nawierzchnia zwiększy komfort użytkowy wszystkich pojazdów.

Przebudowa drogi gminnej obejmuje odcinek drogi o dł. 1990 mb  polegająca na  wykonaniu jezdni o nawierzchni bitumicznej, szerokości 3,50 m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m na każdą stronę wraz z mijankami w ilości 5 szt.

Termin realizacji październik 2019 – październik 2020

Zdjęcia dotyczące wykonania poszczególnych etapów prac drogowych

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

Wykonywanie nawierzchni z asfaltu betonowego

Zostało zrealizowane zadanie pn:
„ Przebudowa drogi gminnej nr 334035 T Krzcin – Łukowiec” .

Przebudowano drogę na długości 1,990 km , o szerokości jezdni 3,5 m
Zakres robót obejmował: wykonanie przebudowy jezdni na jezdnię o nawierzchni bitumicznej, po uprzednim wyrównaniu kruszywem o szerokości 3,5 m wraz z wykonaniem mijanek o szerokości 1,5 m, obustronnych poboczy o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego oraz remont istniejącego przepustu o śr. 60 cm oraz wykonano oznakowanie pionowe.

Zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 334035 T Krzcin – Łukowiec ” zostało dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowita wartość inwestycji: 657 806,68 zł
Dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych: 394 684,00 zł
Udział własny Gminy: 263 122,68 zł.

Informatyk

Poprzedni wpis

Remont drogi gminnej nr 334031 T w m. Koprzywnica – ul. Czynowa

Kolejny wpis

Przerwa w dostawie wody 08.07.2020