ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Menu

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej Koprzywnicy

Z A P R O S Z E N I E

        Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,  (Dz.  U.  z  2020r. poz. 713 )  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej w Koprzywnicy zaprasza na sesję Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2020r., która odbędzie się w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  w  Koprzywnicy o godz. 14:00.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja z realizacji zadań.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2035,
  • rozpatrzenia petycji,
  • rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica,
  • zmiany składu osobowego Komisji Ładu i Porządku Publicznego.

7. Zapytania i wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad sesji

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązków pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady Miejskiej, jeżeli radny/ radna pozostaje w stosunku pracy.

Informatyk

Poprzedni wpis

Pomieszczenia archiwum w budynku Urzędu Miasta i Gminy Koprzywnica już po remoncie

Kolejny wpis

Rowerowa Koprzywnica czyli bezpieczna i widoczna jazda na dwóch kółkach

Skip to content