ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Menu

Zasady odwiedzin w Specjalistycznym Szpitalu Ducha Świętego w Sandomierzu

Ważna informacja dla osób odwiedzających swoich bliskich w Specjalistycznym Szpitalu Ducha Świetego w Sandomierzu 

„Nowe zasady odwiedzin pacjentów w szpitalu w sytuacjach szczególnych”

W Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego od dnia 5 czerwca obowiązują  nowe zasady odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnym. Z uwagi na wystąpienie stanu epidemii w Polsce oraz w związku z wprowadzeniem ograniczenia odwiedzin zostają wprowadzone zasady odwiedzin pacjentów szpitalnych w szczególnych warunkach. Procedura przedstawiona jest w rozwinięciu.

PROCEDURA ODWIEDZIN PACJENTÓW W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH

Ze względu na warunki przebywania w Szpitalu innych pacjentów oraz istniejące ryzyko epidemiczne, pacjent może być odwiedzany wyłącznie w sytuacjach szczególnych, dotyczy to przede wszystkim pacjentów w terminalnej fazie choroby.

Odwiedziny u chorych odbywają się za zgodą ordynatora oddziału lub lekarza kierującego oddziałem, a w przypadku ich nieobecności lekarza dyżurnego, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.

Odwiedziny odbywają się w dniu i godzinie ustalonej z ordynatorem lub lekarzem kierującym oddziałem, a w przypadku ich nieobecności z lekarzem dyżurnym.

W przypadku braku zgody ordynatora, lekarza kierującego oddziałem lub lekarza dyżurnego, ostateczna decyzja w kwestii zgody na odwiedziny należy do Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, aw sytuacji jego nieobecności do osoby go zastępującej. W takiej sytuacji Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lub osoba go zastępująca może zasięgnąć opinii Zespołu Kontroli Zakażeń Zakładowych.

Odwiedziny odbywają się w miejscu wyznaczonym przez ordynatora oddziału, lekarza kierującego oddziałem lub lekarza dyżurnego przy obecności pielęgniarki łącznikowej epidemiologicznej lub innej pielęgniarki wyznaczonej przez pielęgniarkę oddziałową po wcześniejszym poinformowaniu pielęgniarki epidemiologicznej, a poza godzinami jej pracy oraz w dni wolne od pracy przy obecności pielęgniarki z danego oddziału, w którym odbywają się odwiedziny.

W odwiedzinach nie powinny uczestniczyć dzieci poniżej 7 roku życia, dotyczy to szczególnie przypadków, gdy pacjent przebywa na sali wieloosobowej, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych.

Odwiedziny nie mogą zakłócać toku pracy oddziału i wpływać ujemnie na warunki przebywania innych pacjentów.

Nie mogą odwiedzać chorych osoby dotknięte chorobą zakaźną lub osoby u których istnieje negatywny wywiad epidemiologiczny.

Każda osoba, która uzyska zgodę na odwiedziny ma obowiązek wypełnić wywiad epidemiologiczny i złożyć stosowne oświadczenie.

Osoba odwiedzająca ma obowiązek poddać się badaniu temperatury.

Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.

Osoby odwiedzające mają obowiązek:

oczyszczenia dokładnie obuwia,

dezynfekcji rąk,

pozostawiania w szatni okrycia wierzchniego,

wyposażenia się na własny koszt w środki ochrony osobistej, w tym w szczególności maseczkę, fartuch, rękawiczki,

bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu medycznego Szpitala,

kulturalnego zachowania się w czasie pobytu w Szpitalu, niezakłócania spokoju oraz pracy personelu,

stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym.

Osoby odwiedzające pacjentów nie mogą powodować istotnych uciążliwości dla innych pacjentów jak również powodować zakłóceń w procesie diagnostycznoleczniczo-pielęgnacyjnym w szpitalu.

Osobom odwiedzającym pacjentów zabrania się przynoszenia i przekazywania pacjentowi jakichkolwiek przedmiotów bez zgody i wiedzy personelu medycznego.

Personei Szpitaia ma prawo odmówić odwiedzin iub nakazać natychmiastowe opuszczenie Szpitala osobom, u których widoczne są objawy chorobowe, w szczególności dotyczące chorób zakaźnych.

Personel ma prawo odmówić odwiedzin lub nakazać natychmiastowe opuszczenie Szpitala znajdującym się pod wpływem alkoholu bądź odurzonych narkotykami albo naruszającymi Regulamin Organizacyjny Szpitala.

W przypadku odmowy opuszczenia Szpitala personel ma obowiązek wezwać Policję.

Informatyk

Poprzedni wpis

Wymiana wodomierzy

Kolejny wpis

Pomieszczenia archiwum w budynku Urzędu Miasta i Gminy Koprzywnica już po remoncie

Skip to content