ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Menu

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej Koprzywnicy

   Z A P R O S Z E N I E

        Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,  (Dz.  U.  z  2019r. poz.  506 z późn. zm.)  Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej w Koprzywnicy zaprasza na sesję Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2020r., która odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy (sala konferencyjna)  w  Koprzywnicy o godz. 8.00.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja z realizacji zadań.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2035,
  3. przyjęcia „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
   o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 – 2022”.
  4. przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2020r.”
  5. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
  6. dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Koprzywnica instrumentem płatniczym.
  7. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Informatyk

Poprzedni wpis

SESJA RADY MIEJSKIEJ – XXIII

Kolejny wpis

Koronawirus – informacje, zalecenia [AKTUALIZACJA]

Skip to content