ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Menu

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej Koprzywnicy

        Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  (Dz.  U.  z  2019 r. poz.  506 z późn. zm.)  Przewodniczący  Rady  Miejskiej w Koprzywnicy zaprasza na sesję Rady Miejskiej w dniu 27 grudnia 2019 r., która odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy (sala konferencyjna) w  Koprzywnicy o godz. 12.00.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie listy obecności.
 3. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 4. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2035.
 5. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 6. Wprowadzenie do  porządku  obrad projektu  uchwały zmieniającej uchwałę
  Nr XVIII/94/2019 w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Koprzywnica „Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
   i Przedszkoli w Koprzywnicy” w jednostkę budżetową Gminy Koprzywnica „Centrum Usług Wspólnych w Koprzywnicy”.
 7. Wprowadzenie do porządku obrad sprawozdań z prac komisji w 2019 roku oraz zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej
   w Koprzywnicy na 2020 rok.
 8. Wprowadzenie do porządku obrad opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej
   o projekcie uchwały budżetowej.  
 9. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji.
 10. Informacja z realizacji zadań.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji  Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koprzywnicy.
 12. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koprzywnicy:
  – podjęcie uchwały w sprawie  wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koprzywnicy.
 13. Przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej o projekcie uchwały budżetowej. 
 14. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 • dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2035,
 • uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2020 rok,
 • przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koprzywnica na lata 2020-2035
 • ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
 • zmieniającej uchwałę Nr XVIII/94/2019 w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Koprzywnica „Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Koprzywnicy” w jednostkę budżetową Gminy Koprzywnica „Centrum Usług Wspólnych w Koprzywnicy”,

15. Przedstawienie sprawozdania z prac komisji w 2019 roku oraz zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Koprzywnicy na 2020 rok.

16. Zapytania i wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad sesji.

Magdalena Milarska-Kilijan

Poprzedni wpis

Spotkanie konsultacyjne dla rolników

Kolejny wpis

SESJA RADY MIEJSKIEJ – XX

Skip to content