ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ ZAPROSZENIE

             Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, /Dz. U. z 2019 r. poz. 506/ oraz § 33 Statutu Urzędu Miasta i Gminy Koprzywnica,  Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica zaprasza  na sesję  nadzwyczajną  Rady Miejskiej w dniu 29 października  2019 r., która odbędzie się  w  budynku Urzędu Miasta  i Gminy  (sala  konferencyjna)  w Koprzywnicy,   o godz.13,00.

 .

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawdzenie listy obecności.

3. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja z realizacji zadań.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2035
  3. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Koprzywnicy wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Koprzywnicy wchodzące w skład Zespołu Placówek w Koprzywnicy.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad sesji.

Informatyk

Poprzedni wpis

Ostrzeżenie meteorologiczne – mgła (23-24.10.2019)

Kolejny wpis

SESJA RADY MIEJSKIEJ – XIV