ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Zespole Placówek Oświatowych w Koprzywnicy

Gmina Koprzywnica przystąpiła do programu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w ramach którego można było uzyskać dofinansowanie zadania pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej —Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” w Gminie Koprzywnica. Pracownię otrzymał Zespół Placówek Oświatowych w Koprzywnicy.

28 czerwca 2018 roku została podpisana z WFOŚiGW umowa na realizację zadania, w ramach którego pracownia edukacyjna w Zespole placówek Oświatowych w Koprzywnicy została wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Całkowity koszt zadania to 30 000 złotych, w tym dofinansowanie WFOSiGW wyniosło 24 000 złotych, wkład Gminy Koprzywnica to 6000 złotych.

Głównym celem Programu jest podniesienie jakości edukacji ekologicznej naszej w szkole poprzez
– zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i wyposażenia,
– organizację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla dzieci w pracowni edukacji ekologiczno -przyrodniczej kształtujących zainteresowania uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska,
– poszerzenie kwalifikacji – przeszkolenie w ramach Programu nauczyciel.’ przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych w zakresie optymalnego wykorzystania zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych w szkołach.

Zgodnie z powyższym w ramach dotacji został zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne, które są wykorzystane przez uczniów do prowadzenia obserwacji, badań i doświadczeń mogących wskazywać na zanieczyszczenie najbliższego otoczenia — powietrza, wody i gleby jak również wykonywania obserwacji meteorologicznych, obserwacji życia otaczających ekosystemów itp. Działania te realizowane są w trakcie zajęć lekcyjnych, podczas omawiania zagadnień ekologicznych i przyrodniczych objętych podstawą programową oraz zajęć pozalekcyjnych o charakterze przyrodniczym

Zakupione pomoce dydaktyczne wykorzystane będą również do organizowanych w ramach Programu konkursów tematycznych dla uczniów, pokazów doświadczeń dla rodziców. Ponadto uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele lokalnej społeczności, będą uczestniczyć w spotkaniach o tematyce ekologicznej. Zakupiony sprzęt wykorzystany będzie również do realizacji zagadnień dotyczących odnawialnych źródeł energii, negatywnych skutków działalności człowieka (hałas, zanieczyszczenia środowiska), biodegradowalności różnych materiałów, segregacji odpadów. Podczas zajęć używane są zestawy pomocy dydaktycznych według modułów dostosowanych do badania danego elementu środowiska np. „ochrona powietrza”, „ochrona gleb”, „ochrona wód” .

Informatyk

Poprzedni wpis

OGŁOSZENIE PRZYMROZKI, GRAD, SUSZA

Kolejny wpis

Dopłaty 2019