ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, /Dz. U. z 2019r. poz. 506/ Przewodniczący Rady Miejskiej w Koprzywnicy zaprasza na sesję Rady Miejskiej w dniu 8 sierpnia 2019 r., która odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy (sala konferencyjna) w Koprzywnicy o godz. 12.00.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie listy obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z realizacji zadań.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2035,
  zmiany uchwały Nr XII/62/2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Koprzywnicy,
  ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych.
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu.
 7. Głosowanie na ławnika do sądu pracy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji
  informacji o kandydacie na ławnika.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

Informatyk

Poprzedni wpis

Instalacja fotowoltaiczna z 40% dofinansowaniem

Kolejny wpis

Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego w dniach 06.08.2019 r. – 19.08.2019 r.