ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Menu

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie Sandomierskim

Od stycznia 2019 roku darmowa pomoc prawna będzie udzielana mieszkańcom powiatu sandomierskiego według nowych zasad. Z pomocy będzie mógł skorzystać znacznie szerszy krąg osób zainteresowanych, gdyż od stycznia 2019 roku bezpłatna pomoc prawna zostanie udzielona osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz złoży w tym zakresie pisemne oświadczenie.

Będzie również nowa forma pomocy – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – która polegać ma w szczególności na udzielaniu porad dla osób zadłużonych oraz porad z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego.

Ważną zmaną wynikającą z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej , nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej, jest też wymóg wcześniejszej rejestracji  trelefonicznej. Według nowych zasad, aby skorzystać z porad należy wcześniej telefonicznie umówić się na wizytę dzwoniąc pod numer telefonu: 15 832 32 43 ,  w godzinach od 8.00 – 15.00.

Gdzie i kiedy można skorzystać z bezpłatnej porady prawnej?

W 2019 roku nieodpłatne porady prawne oraz nieopłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu sandomierskiego udzielane będą według kolejności zgłoszeń, w poniższych lokalizacjach.  Ulotki do zabrania obok.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

Dla osoby, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Starając się o poradę w wybranym punkcie należy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby dostarczyć prawnikowi wszystkie dokumenty dotyczące sprawy, w szczególności: umowy, akty notarialne, pisma urzędowe.

JAK UZYSKAĆ PORADĘ?

 • ustal termin wizyty dzwoniąc pod numer telefonu: 15 832 32 43
 • zgłoś się w wyznaczonym terminie do punktu wyznaczonego podczas rejestracji
 • wypełnij oświadczenie
 • uzyskaj poradę
 • anonimowo przekaż swoją opinię i satysfakcję o uzyskanej poradzie, wypełniając część b ankiety podanej przez prawnika i wrzucając do zamkniętej urny przed wejściem do punktu.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Osoba udzielająca pomocy prawnej w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w zależności od potrzeby:

 • poinformuje  o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w  związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • wskaże rozwiązanie przedstawionego problemu prawnego,
 • sporządzi projekt pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzi projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postepowaniu sądowo-administracyjny ,
 • poinformuje o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Osoba świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

 • podejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzającej do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • udzieli wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu,  w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji

Od stycznia 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna  lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złożyła pisemne oświadczenie na potwierdzenie powyższego faktu.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodplatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. O języku migowym i innych środkach komunikowania się (dz.u. Z 2017 r. Poz. 1824), może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.  O takim fakcie należy  zgłosić  podczas rejestracji telefonicznej lub za pośrednictwem opiekuna .

PLIKI DO POBRANIA:

Informatyk

Poprzedni wpis

Konkurs fotograficzny „Unowocześniamy obszary wiejskie – 25 lat ARiMR”

Kolejny wpis

Stypendia pomostowe

Skip to content