XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ ZAPROSZENIE

        Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, /Dz. U. z 2019r. poz. 506/ Przewodniczący Rady Miejskiej w Koprzywnicy zaprasza na sesję Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2019 r., która odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy (sala konferencyjna) w Koprzywnicy o godz. 11.00.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie listy obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z realizacji zadań.
 5. Debata nad raportem o stanie gminy Koprzywnica za 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 7. Rozpatrzenia raportu o stanie gminy Koprzywnica za 2018 rok i udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania.
 8. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Koprzywnica za 2018 rok.
 9. Udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Koprzywnica absolutorium za 2018 rok.
 10. Udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu.
 11. Określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koprzywnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 12. Przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2022.
 13. Powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Informatyk

Poprzedni wpis

Ostrzeżenie meteorologiczne – burze

Kolejny wpis

Ostrzeżenie meteorologiczne – upał

Rozmiar tekstu
Kontrast